Regulamin Pokoi Gościnnych ARKA w Mielenku

Poniższe zasady mają na celu zapewnienie bezpiecznego i spokojnego pobytu naszych Gości.

Będziemy wdzięczni Państwu za współpracę w tym zakresie.

 

1. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się do przestrzegania postanowień

niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w przypadku wyjątkowych

sytuacji stosować się do próśb pracowników obiektu.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania zasad

zawartych w Regulaminie.

3. Formalności związane z wynajęciem pokoi, tj. zameldowanie oraz wniesienie stosownych

należności za pobyt i opłatę miejscową, należy uregulować w dniu przyjazdu, zgodnie

z ustalonym przez Państwa terminem.

4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika.

W celu potwierdzenia tożsamości klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.

5. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu

przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu jest możliwe

jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc noclegowych, po wcześniejszym zgłoszeniu

takiego zamiaru.

6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 traktuje się jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

7. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza,

do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który

uiścił należną opłatę. Obowiązuje zakaz przebywania w pokoju i obiekcie osób

niezameldowanych.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego

celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za

pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie. Do jednego pokoju przypisane jest

maksymalnie jedno miejsce parkingowe.

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.

11. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu

innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą

zasadę.

12. Zastrzegamy sobie prawo odmowy do zakwaterowania osobom, które:

a). Zachowują się w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity.

b). Zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.

c). Są pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Osoby takie zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

13. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest tylko

na zewnątrz budynku.

14. Prosimy o zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu pokoju. W przypadku

kradzieży nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione w pokoju

15. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł

16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie z własnej winy

wyposażenia pokoju, oddanego w użytkowanie na czas pobytu. W przypadku szkody

wyrządzonej przez Gości pobrana zostanie opłata za zniszczone przedmioty, według aktualnie

obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem

i montażem zniszczonych przedmiotów.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek

i kuchenek gazowych.

18. Z uwagi na to, że nie wchodzimy do pokoi w trakcie ich wynajmowania, prosimy

o segregowanie i wyrzucanie śmieci w miejscu do tego wyznaczonym na zewnątrz obiektu.

Woreczki na śmieci, odkurzacz, szczotki do zamiatania dostępne są u gospodarza.

19. Po zakończeniu pobytu pokój odbiera upoważniony przez gospodarza pracownik.

20. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

a). Na stronie internetowej: www.mielenko.net

b). W drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w trakcie czynności meldunkowych.

21. Niniejszy Regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami

umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności,

jeżeli zadatek nie był wymagany.

22. Regulamin zatwierdzony został przez właściciela oraz pracowników obiektu i obowiązuje

od 1 maja 2012 roku.

23. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

 

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku!

Pokoje Gościnne ARKA Krystyna Lawrenc

Mielenko, ul lipowa 18, 76-032 Mielno